Ստեփանյան Ա․ -Պատմության Կերպափոխումները Մեծ Հայքում

Աշխատությունը նվիրված է հայոց պատմության առանձնահատուկ դրվագներից մեկին՝ Արտաշիսյան Մեծ Հայքին:

Այն դիտարկվում է իբրև տեղական (լոկալ) քաղաքակրթություն՝ համաբերված ըստ հելլենիստական իշխանակենտրոն գաղափարի և հասարակաշինական կամքի: Աշխատությունն ունի հատվածային կառուցվածք: Բաղկացած է հինգ հետազոտական ակնարկից՝ յուրաքանչյուրն իր բովանդակային սահմաններում ու կառույցով՝ հավանությամբ վերածվելու մենագրային հոդվածի: Յուրաքանչյուր ակնարկ ունի իմաստումային իր «բանալին»՝ համակեցական ամբողջ. տնտեսություն, կրոն, կառավարման համակարգ կամ էլ աշխարհաքաղաքական իրավիճակ: