Ստեփանյան Ա․-Պատմություն և Կրթություն

Հեղինակ է երկու մենագրության և յոթանասունհինգ գիտական հրապարակումների՝ հոդվածներ, հաղորդումներ, զեկույցներ, թեզիսներ։

Դրանք հրատարակվել են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն։ Նվիրված են անտիկ քաղաքակրթության, հասարակական մտքի և իմաստասիրության հիմնախնդիրներին։ Ստեփանյանի հետազոտական սևեռումի խնդիրն է նաև հայոց պատմության հելլենիստական դարաշրջանը՝ հասարակական կառույց, մշակույթ, միջազգային հարաբերություններ, պատմագիտական միտք։Նույն նպատակին են միտված նրա խմբագրված «Պատմություն և կրթություն» հանդեսի չորս հատորները (2004-2006)։